Så kan betalningen stärka patientens relation till sin vårdgivare

Många aktörer inom digital sjukvård har historiskt sett valt att överlåta hela förfarandet kring betalning åt en tredjepartsleverantör. Med tanke på att betalningen ofta är det sista som sker innan ett vårdärende avslutas skulle digitala vårdgivare dock ha mycket att vinna på att ta kontroll över patientupplevelsen även i detta skede. I den här bloggposten går vi igenom hur betalningen kan ha en direkt inverkan på patientens helhetsintryck av sin vårdgivare.

I en perfekt värld skulle alla betalningar alltid fungera problemfritt, men så är tyvärr inte fallet. Vissa utmaningar kopplade till fakturering och betalning är svåra att komma ifrån. Det kan till exempel handla om fakturor som inte betalas i tid, att ett misstag leder till att hela eller delar av det fakturerade beloppet måste betalas tillbaka, eller oklarheter kring en faktura som behöver hanteras av kundtjänst.

Hur en kund behandlas när dessa situationer uppkommer har visat sig ha stor inverkan på deras totala kundnöjdhet och lojalitet. Betalningen och hanteringen av eventuella problem kopplade till den kan alltså spela en viktig roll i det helhetsintryck en patient får av vårdgivaren. Istället för att lägga dessa patientkritiska moment i händerna på någon annan har digitala vårdgivare här en stor möjlighet att själva styra hur deras varumärke uppfattas.

Effektivisera med helhetslösningar för betalning

Det har ofta varit av praktiska och ekonomiska skäl som digitala vårdgivare valt att överlåta ansvaret för fakturering till externa leverantörer. Men att vårdgivaren själv ska kunna ta ägarskap över patientrelationen behöver inte innebära mer administrativt arbete och ökade kostnader. Idag finns helhetsleverantörer som tillhandahåller plattformar där hela betalkedjan samordnas. Genom ett partnerskap med en sådan leverantör kan digitala vårdaktörer få hjälp att hantera all administration kopplad till fakturering och betalning – samtidigt som de behåller full kontroll över hela patientupplevelsen.

Med moderna betallösningar kan digitala vårdgivare själva sätta upp flöden som passar deras verksamhet bäst. Som exempel har många digitala vårdgivare traditionellt sett haft problem med att att man tappat många patienter redan innan det första vårdmötet. Ofta har detta berott på att det enda tillgängliga betalalternativet har varit att genomföra en direktbetalning i samband med bokning – ett alternativ som av olika skäl inte passar alla. Idag har majoriteten av Sveriges digitala vårdaktörer kommit runt problemet genom att samarbeta med leverantörer som kan erbjuda alla de betalsätt som patienterna efterfrågar. Om en patient väljer faktura skickas den ut när det bäst passar in i vårdkedjan, exempelvis först efter att ett vårdbesök har genomförts. En leverantör av digitala helhetslösningar för betalningar kan dessutom hjälpa vårdgivare att dra nytta av all betaldata som genereras, för att hitta eventuella trösklar i betalprocessen och ytterligare optimera flödet för att minska risken för kundtapp.

Påminnelser för nöjdare patienter

För den som av någon anledning ändå missar att betala sitt vårdbesök i tid kan en digital betallösning bidra till att vända upplevelsen till något positivt. När vårdgivaren själv har kontroll över hela flödet kan betalningsprocessen anpassas för att hjälpa människor att komma ihåg att betala i tid. Genom att till exempel påminna patienten på förfallodagen, om fakturan fortfarande är obetald då, upplever patienten att vårdgivaren har dennes bästa i åtanke, till skillnad från när ett krav kommer i efterhand tillsammans med en påminnelseavgift. På så sätt kan både andelen som betalar i tid maximeras och patientens bild av vårdgivarens varumärke stärkas.

Genom att använda en betallösning som erbjuder full insyn, där betalflödet kan anpassas efter verksamhetens behov och där smarta påminnelser hjälper fler att betala i tid, kan digitala vårdgivare återta kontrollen över patientrelationen. Vill du veta mer? Kontakta oss!