Begränsade betalsätt skapar orättvisor i den digitala vården

En grundtanke inom vård och omsorg är att alla invånare i Sverige, oavsett var du är, vem du är och din betalningsförmåga, har rätt till vård. Med nya digitala vårdgivare elimineras många av de geografiska hinder som tidigare skapat ojämlik tillgång till vården. Samtidigt uppstår en ny vårdsituation i det digitala mötet med patienten som kan medföra andra orättvisor. Vad händer till exempel om vårdtagaren inte har möjlighet att betala vid vårdtillfället?

Digital vård växer – men slåss mot förutfattade idéer

Digital vård har på senare år blivit ett allt vanligare sätt för läkare och patient att kommunicera på distans, något som underlättar prioriteringar inom vården och som även ökar tillgängligheten för vårdtagaren. Trots fördelarna slåss aktörerna inom digital vård mot ett antal fördomar. Negativa skriverier har bidragit till en på många sätt oförtjänt bild av branschen som “oseriös”, där verksamheterna bland annat anklagas för att alltför lättvindigt och ogrundat diagnostisera patienter och förskriva mediciner.

Det är med andra ord av yttersta vikt för digitala vårdgivare att både agera och framstå som de trovärdiga aktörer de är och undvika alla eventuella fallgropar som ytterligare kan bidra till förutfattade meningar. En viktig utgångspunkt är därför givetvis att de regelverk som omgärdar vården – såväl regionalt som nationellt – aldrig får frångås.

Betallösningen kan utgöra ett hinder för vård på lika villkor

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för svensk vård att skapa god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är alltså viktigt att ingen nekas vård, exempelvis på grund av bristande betalningsförmåga. Därför har många regioner beslutat att patienter alltid ska erbjudas möjlighet att betala patientavgiften i efterhand via faktura, om de inte kan betala vid själva vårdtillfället.

För digitala vårdgivare är den potentiella utmaningen med detta starkt kopplad till vilken lösning som används för betalning av patientavgiften. Vid de allra flesta digitala vårdbesök slussas patienten redan före mötet med läkare till en checkout-funktion för betalning. Här erbjuds olika valmöjligheter i form av direktbetalning via bank, kortbetalning eller Swish. Patienten behöver med andra ord genomföra en godkänd betalning för att läkarbesöket ska kunna påbörjas. Problemet är att alla, av olika anledningar, inte har möjlighet att betala precis där och då. Därför borde ett fakturaalternativ alltid kunna erbjudas även vid digitala vårdtillfällen.

Somliga digitala vårdgivare samarbetar visserligen med outsourcade betalpartners som i sin tur, på olika sätt, kan erbjuda senarelagd betalning. Problemet med detta är att sådana tredjepartsleverantörer ofta tar över kontrollen över relationen vid betalning och sätter därmed sina egna villkor. De kan med andra ord göra en egen utvärdering av patientens betalförmåga, baserad på sina egna riktlinjer för kreditvärdighet. Om vårdtagaren exempelvis sedan tidigare har en skuld hos denna betalpartner kan de alltså blocka denne från köp. Det innebär att den digitala vårdgivaren på detta sätt indirekt nekar patienten vård och därigenom bryter mot gängse regler.

Prioritera patientrelationen i alla delar av vårdkedjan

Att frångå likabehandlingsprincipen kan givetvis påverka den digitala vårdgivarens anseende i negativ bemärkelse – något som alltså redan från början är en problematik som branschen i stort tampas med. Därför gäller det att kunna erbjuda betalsätt som erbjuder bibehållen kontroll över hur patienten bemöts i alla skeden av vårdkedjan. Att patienten kan välja mellan olika valmöjligheter för betalning är dessutom något som sänker tröskeln till att faktiskt gå vidare med det digitala vårdbesöket, istället för att utforska andra vårdalternativ. På detta sätt ökar även konverteringsgraden och patienten får en bättre totalupplevelse av besöket.

Med rätt betallösning slipper patienterna betala i en checkout-funktion där deras kreditvärdighet valideras och har istället möjlighet att själva kunna välja det betalsätt som passar bäst för betalning i efterhand. Att på detta kunna säkerställa en god patientrelation i alla led stärker förtroendet för den individuella vårdgivaren och för branschen som helhet.

Merparten av de digitala vårdgivarna i Sverige tar hjälp av Billograms lösning för faktura och betalning. Vi erbjuder både flexibilitet och bredd i utbudet av betalsätt, och bibehållen kontroll över mötet med den enskilde patienten. Vill du veta mer? Kontakta oss!