Ny rapport om svenskarnas syn på det ekonomiska läget – och hur det påverkar konsumentbeteendena

I samarbete med Novus har Billogram vid ett flertal tillfällen låtit utföra undersökningar om svenskarnas förhållande till bland annat kravhantering, relationen till sina leverantörer och nu sist de höga elpriserna. Nu har Novus återigen genomfört en större undersökning, denna gång med fokus på svenska folkets tankar och ageranden i förhållande det ekonomiska läge som nu råder. Syftet – att utreda hur den skenande inflationen och den stundande lågkonjunkturen har påverkat kundernas agerande och inställning till sina olika leverantörer. Undersökningens resultat har nu sammanställts i en rapport från Billogram. I den här bloggposten belyser vi några av rapportens huvudpunkter.

Svenskarna oroade – dåligt rustade för sämre tider

En klar majoritet, hela 71 procent av de tillfrågade, svarar att de är lite eller inte alls förberedda för en ekonomisk kris i Sverige. Här upplever sig – inte helt oväntat – unga, låginkomsttagare och de som har hemmaboende barn vara sämst rustade. Hur respondenterna svarat skiljer sig även tydligt åt, män och kvinnor emellan. Var tredje man, men bara var femte kvinna, anser sig vara förberedd på sämre tider ekonomiskt. Bäst rustade säger sig den äldsta åldersgruppen (65–79 år) vara. Där anser 40 procent att de är väl förberedda, medan bara en femtedel under 49 år svarar detsamma.

Med en lågkonjunktur runt hörnet och ett instabilt säkerhetspolitiskt läge i omvärlden finns det en hel del som svenskarna oroar sig för. Sex av tio uppger att de är oroliga för att få högre levnadskostnader och var tredje tillfrågad säger sig vara orolig för att inte kunna betala sina räkningar vid en långvarig ekonomisk kris eller lågkonjunktur. Detta får i sin tur konsekvenser för företagen som nu ser att kunderna börjar hålla allt hårdare i plånboken.

Konsumenterna söker sätt att sänka kostnaderna och ser över sina avtal

Oron och den utbredda känslan av att vara dåligt förberedd på sämre ekonomi tar sig en mängd olika uttryck i konsumentbeteendena. På frågan om man skulle spara in på några kostnader vid en ekonomisk kris, svarar mer än hälften att de skulle dra in på streamingtjänster. En tredjedel säger att de skulle spara in på el. Samtidigt finns det vissa områden som svenskarna är mindre benägna att tumma på. Telefoni och bredband är det förhållandevis få som vill dra in på – enbart elva respektive nio procent av de tillfrågade svarade att de skulle dra in på detta. Minst benägna är svenskarna att spara in på sina försäkringar. Här uppger enbart sju procent att de skulle göra det.

Ett sätt att minska kostnaderna, utan att nödvändigtvis minska på användandet, är att teckna avtal med andra leverantörer som erbjuder lägre priser. Nästan hälften (45 procent) uppger att de redan har sett över sina kostnader för tjänster som el, telefoni och försäkringar. Av dessa har hela 42 procent redan bytt en eller flera leverantörer. Två av tre svarar dessutom att de löpande kommer att se över sina olika abonnemang för att sänka sina kostnader.

Stärk kundrelationen och få lojalare kunder genom en bättre betalupplevelse

Undersökningen visar även att kunderna önskar information från sina leverantörer om allt ifrån möjligheter att delbetala, till hur de kan sänka sina kostnader. Fler än hälften uppger även att de är villiga att binda upp sig på längre avtal om det innebär ett lägre pris.

För att inte riskera att tappa en betydande andel kunder måste företag i allt högre grad arbeta med ett tydligt kundfokus och kommunicera proaktivt för att stävja kundernas oro. Här blir betalupplevelsen en viktig del i arbetet med att stärka kundrelationen och öka kundlojaliteten. Nära två av tre tycker att betalningssättet är viktigt för helhetsupplevelsen av de leverantörer som de betalar till varje månad.

Det finns med andra ord mycket som går att göra för att förebygga kundtapp i tider av ekonomisk osäkerhet. I rapporten hittar du hela undersökningsresultatet tillsammans med djupare analyser och konkreta tips att ta med dig inför den stundande lågkonjunkturen. Du laddar enkelt ner den genom att följa den här länken.