Låt inte ineffektiva betalsätt stå i vägen för din internationella tillväxt

I takt med att företag växer blir ofta internationell expansion en självklar utveckling. En satsning som, om den görs på rätt sätt, skapar tillgång till en större målgrupp och möjlighet till ökad försäljningspotential. Men att växa i de internationella marknader man har etablerat sig på innebär nya utmaningar, och vissa frågor har större inverkan på hur framgångsrik du blir än du initialt kanske trodde. Hanteringen av betalningar är en sådan fråga.

Framgångsrik internationalisering förutsätter effektiva processer och lokal anpassning

Internationell etablering kan gynna företag på många sätt, men för att insatserna ska lyckas krävs en solid grund att stå på. Därför är det viktigt att säkerställa att interna rutiner och processer är effektiva och välfungerande.

Det är även viktigt att hanteringen av betalningar anpassas till de lokala förhållandena på de nya marknaderna. Ofta innebär detta att befintliga lösningar måste bli beskaffade med stöd för lokalt språk samtidigt som det även krävs intern kompetens för lokala bokföringsregler och förförståelse för de faktureringsförfaranden som råder.

Enhetlighet och förkunskap med helhetspartner

Många bolag som etablerat sig internationellt upptäcker att att det är få leverantörer av betallösningar som kan erbjuda en enhetlig plattform för många marknader. Istället använder man sig av en uppsjö av lösningar för att tillgodose behoven på de olika marknaderna. All den administration som då uppstår kräver i många fall ett flertal heltidsanställdas fulla uppmärksamhet. Tid och arbetsinsatser som istället hade kunnat läggas på andra, affärsfrämjande insatser i kärnverksamheten. Ju mer företaget expanderar och ju fler nya marknader man äntrar, desto mer manuellt arbete och administration adderas.

För att undvika denna tunga, administrativa belastning krävs enhetliga och centraliserade processer för arbetet med betalningar och fakturor, något som underlättas om de samlas på en och samma plattform. Samtidigt är det viktigt att kunna erbjuda alla de betalsätt som kunderna efterfrågar på de olika marknaderna, i kombination med de kringtjänster som är knutna till betalningen. En helhetsleverantör kan bidra genom att du slipper samordna arbetet med olika typer av relaterade partners – printing, inkasso och så vidare. Allt ingår i en och samma lösning. Det skapar givetvis även ett mer effektivt och enhetligt arbetssätt gentemot kund, vilket skapar en bättre och mer samstämmig kundupplevelse.

Att hitta en samarbetspartner som erbjuder detta kan även resultera i att mindre tid behöver läggas på förarbete och analyser av de nya marknaderna. Många gånger har en sådan partner redan erfarenhet av regelverk och omställningsarbete relaterat till betalningar och fakturering för olika internationella marknader, något som annars hade adderat arbete för varje ny marknad man går in på. Slipper du det analysarbete som krävs för att på egen hand bygga infrastrukturen kring betalningar går det naturligtvis även snabbare att påbörja arbetet med att bearbeta de nya marknaderna. En snabbhet som många gånger kan vara en avgörande konkurrensfaktor.

Lojalare kunder på nya marknader

I en värld där våra slutkunder står inför så många valmöjligheter, gör alla de moment som skapar friktion att risken för att tappa kunder ökar. Detta gäller såklart även betalningen och alla de eventuella otydligheter som skapar frågor kring betalningen – betalningar som inte går igenom, påminnelser eller avgifter – är faktorer som skapar sådan friktion.

Din verksamhet kommer därför att gynnas i arbetet med att växa på både befintliga och nya marknader, ju mer du lyckas skapa en bättre upplevelse för slutkunden. Nöjda kunder stannar helt enkelt längre. Här är det en fördel att använda sig av en modern och digital plattform för betalningar, där många av friktionsmomenten kan elimineras genom automatiserade processer som skapar en sömlös upplevelse för kunden, oavsett marknad.

Billogram arbetar med en mängd kunder som etablerat sig internationellt. Därför vet vi vad som krävs av en betallösning för att lyckas. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå framgång på internationella marknader? Kontakta oss!