Användarvillkor

Billogram AB, (org. nr. 556801-7155) nedan benämnt ”Billogram”, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet (”Tjänsten”). I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten (”Villkor”). Genom att registrera ett konto hos Billogram (“Kontot”) och acceptera Villkoren blir fakturatjänstanvändaren automatiskt kund (”Kunden”) och bunden av detta Avtal.

I det följande kan Billogram och Kunden enskilt också bli benämnda ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

Avtalets innebörd

A. Allmänt

Inledande bestämmelser

1. Avtalet möjliggör för Kunden att få tillgång till Tjänsten, vilket innefattar Billograms webbapplikation liksom omkringliggande tjänster och uppdateringar. Med Tjänsten kan Kunden bland annat tillgodogöra sig följande tjänster: fakturering, hantering och administrering av fakturor, fakturaköp samt inkassotjänster.

2. Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

Tjänsten

3. Billogram tillämpar strikta rutiner för att säkerställa att Tjänsten inte används för otillbörliga ändamål eller på annat sätt som strider mot Villkoren, Billograms vid var tid gällande policies och etiska riktlinjer eller gällande lagstiftning. Därför har Billogram utvecklat ett internt kontrollsystem som alla Kunder löpande måste prövas mot för att få använda Tjänsten. Kontrollsystemet bygger på ett visst antal framtagna kriterier som varje Kund vid var tid ska uppfylla, innefattandes bl.a. att information om Kunden inhämtas från tredje man. Riktlinjerna för Billograms bedömning enligt kontrollsystemet framgår av Billograms vid var tid gällande kundbedömningsrutin, se bilaga. Om Kund inte verifieras av kontrollsystemet kommer Billogram att neka Kunden att använda Tjänsten och Avtalet kommer att med omedelbar verkan upphöra att gälla samt Kundens samtliga utestående fakturor att krediteras. Kontrollsystemet baseras på av Billogram framtagna kriterier och innebär inte något egentligt ställningstagande från Billograms sida vad avser Kundens verksamhet eller dess lagenlighet. Billogram förbehåller sig rätten att ensidigt modifiera kontrollsystemet utan föregående förvarning. Billogram har ingen skyldighet att redogöra för eller i övrigt inleda en argumentation kring skälen till att en Kund har nekats användning av Tjänsterna eller varför Billogram har valt att säga upp Avtalet till upphörande.

4. Billogram avgör efter eget gottfinnande huruvida Kunden ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Billogram beslutat att ge Kunden tillgång till Tjänsten är Billogram bunden av Villkoren.

5. Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Billogram garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.

6. Med jämna mellanrum utför Billogram underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Billogram försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Kunden är införstådd med detta och accepterar att Billogram kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Kunden med Tjänsten och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.

7. Kundens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom tillgång till internet). Billogram har inget ansvar för sådana tjänsters utförande eller funktion, även om de skulle inverka på Kundens nyttjande av Tjänsten.

8. Kunden ombedes noggrant läsa tillgängliga instruktioner om Tjänsten på Webbsidan (”Webbsidan”). Billogram är fritt från ansvar för Kundens felaktiga agerande i Tjänsten, innefattandes men inte begränsat till (i) ofullständiga eller felaktiga fakturor som sänds ut av Kunden. Billogram kan inte återkalla en skickad faktura. (ii) förändringar i information som kunden själv har skapat, exempelvis kundregister, artikelregister och intäktskonton för bokföring. Billogram kan inte återskapa tidigare versioner av Kundens information. (iii) felaktiga Kunduppgifter, uppgifter om Kundens gäldenärer och övriga kontaktuppgifter till Kunden, såsom telefonnummer, kontaktperson och adress. Kunden ansvarar ensam för att sådana uppgifter vid var tid är korrekta och återges korrekt på varje faktura.

9. Det är Billograms ambition att genomföra Kundens transaktioner så snabbt som möjligt. Billogram lämnar dock inga garantier eller utfästelser om inom vilken tid Billogram ska genomföra transaktionen.

10. Tjänsten innefattar inte support åt Kundens gäldenärer. Billogram kan inte och har ingen skyldighet att svara på frågor från Kundens gäldenärer avseende information som inte kommer från Billogram eller som härstammar från uppgifter från Kunden eller som rör Tjänsten.

11. Kunden accepterar Billograms fakturamall. Billogram kan ej ändra befintlig fakturamall.

12. Billogram kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Billogram försöker att alltid meddela Kunden om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbsidan och via email på den adress som Kunden angivit för registrering hos Billogram. Billogram förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar och förordningar.

13. Kunden kan lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten genom att skicka ett mail till emailadressen support@billogram.com eller till den adress som anges på Webbsidan. Billogram tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Kunden har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan Billogram kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa.

Betalningar från Kundens gäldenär

14. Kundens gäldenärer reglerar sin skuld till Kunden genom inbetalning i enlighet med faktura, d.v.s. till Billograms konto för klientmedel eller det bankgironummer som Tjänsten automatiskt anger på fakturan. När korrekt betalning av fakturan har skett medför det att Kundens gäldenär anses ha betalat Kunden med befriande verkan.

15. Medel som inflyter till Billogram från Kundens gäldenär sammanförs med andra användares medel på ett eller flera klientmedelskonton i bank innan utbetalning sker till ett av Kunden angivet bankkonto.

16. Av Kunden utskickad faktura från Tjänsten ska ha Billogram som betalningsmottagare och ange bankgironummer till Billograms konto för klientmedel eller det bankgironummer som Tjänsten automatiskt anger på fakturan.

17. Kunden ensam står risken för att betalningar från Kundens gäldenärers i enlighet med betalningsanvisningarna och för att betalningsanvisningarna är korrekta, i den mån Kunden eller någon Kunden svarar för tillhandahållit dem.

Priser och betalningsvillkor

18. Billogram äger rätt att fakturera Kunden för användning av Tjänsten enligt gällande prislista på Webbsidan eller angiven offert. Samtliga priser är angivna exklusive lagstadgad mervärdesskatt och andra pålagor. Prisförändringar skall av Billogram meddelas Kunden elektroniskt senast en månad innan prisförändringarna träder i kraft genom publicering på Webbsidan eller genom sådan annan informationskanal som Billogram finner lämplig.

19. Om Billograms kostnader för avsändande av brevfaktura ökar till följd av höjt porto har Billogram rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset för Tjänsten i motsvarande mån.

20. När Kunden skickar en faktura med Tjänsten utgör detta kvittens på transaktionen med Billogram och berättigar därmed Billogram till avtalsenlig betalning för nyttjandet av Tjänsten.

21. Kunden skall till Billogram betala utställd faktura inom 20 dagar från och med fakturadatum.

22. Vid utebliven betalning från Kunden till Billogram äger Billogram rätt till dröjsmålsränta med 24% per år samt påminnelseavgift enligt lag.

23. Iakttager inte Kunden gällande betalningsvillkor eller förekommer eljest skäl att antaga att denne inte skall kommer att uppfylla sina förpliktelser mot Billogram, har Billogram rätt att innehålla erforderliga belopp från inflytande/influtna medel som Kundens uppdrag genererar/har genererat och därmed kvitta sin fordran mot Kunden.

Tredjepartsapplikationer/ - tjänster

24. Kunden bekräftar genom ingåendet av Avtalet att Billogram inte har något ansvar för eventuella tredjepartstjänster som görs tillgängliga genom Billogram eller inom Tjänsten. Kunden samtycker till att den inte kommer att använda några tredjepartsprogram på ett sätt som strider mot eller kränker någon annan part och att Billogram inte på något sätt är ansvarigt för sådan användning. När Kunden ansluter sig till en tredjepartstjänst via Billogram ska Kunden ingå ett bindande avtal direkt med utgivaren av denna tredjepartstjänst om inte annat meddelas. Sådant avtal reglerar Kundens bruk och rättigheter i denna tredjepartstjänst och Billogram är inte en part i ett sådant avtal. Kunden är medveten om att utgivaren av tredjepartstjänst är ensamt ansvarig för sin tredjepartstjänst, innehållet däri, eventuella garantier i den mån sådana garantier inte har friskrivning, och alla anspråk som Kunden eller någon annan part kan ha som avser denna tredjepartstjänst.

B. Kunden

Kunduppgifter m.m.

1. För att kunna använda Tjänsten är det nödvändigt att Kunden lämnar uppgifter om sig och sin verksamhet till Billogram, såsom firma, organisationsnummer, fakturauppgifter och uppgifter som avses i avsnitt C, punkt 9 nedan, samt övriga uppgifter som är nödvändiga för att Billogram ska kunna utgöra Tjänsten (”Kunduppgifter”). I syfte att skydda Kunduppgifter från otillbörlig eller obehörig användning och åtkomst följer Billogram den säkerhetspolicy som finns tillgänglig på Webbsidan. Billogram kan dock inte garantera att obehörig tredje part aldrig kommer att kunna kringgå beskrivna säkerhetsåtgärder eller använda Kunduppgifter för otillbörliga ändamål. Kunden bekräftar att denne lämnar sina Kunduppgifter på egen risk. Kunden är ensamt ansvarig för att alla uppgifter som lämnas till Billogram är korrekta, riktiga och vid var tid uppdaterade.

2. Kunden förbinder sig vidare att på begäran av Billogram lämna de uppgifter om Kundens gäldenärer som Billogram bedömer är nödvändiga för Tjänstens utförande eller underlättar detsamma. Exempel på sådana uppgifter är gäldenärs namn eller firma samt post- och e-postadress. Kunden är ensamt ansvarig för att alla uppgifter om Kundens gäldenärer som lämnas till Billogram är korrekta, riktiga och vid var tid uppdaterade.

3. Billogram förbinder sig att inte sprida information som tillhör Kunden och finns på Kundens konto såsom fakturaregister, fakturaunderlag, kundreskontra, priser, eller av liknade karaktär, till annan i annat fall än då skyldighet föreligger enligt lag eller föreskrift, eller enligt myndighetsbeslut.

Kundens uppdrag och verksamhet

4. Kunden är ensamt ansvarig för kommunikationen med sina gäldenärer. Kunden åtar sig därför att bistå sina gäldenärer med daglig kundsupport som säkerställer att Kundens gäldenär inte behöver vända sig till Billogram med frågor om fakturan, av Kunden tillhandahållna tjänster eller varor, eller andra frågor och omständigheter som Billogram inte ansvarar för. Om Kundens gäldenärer hör av sig till Billogram med frågor som rätteligen borde ställas till Kunden eller om Kundens gäldenärer på annat sätt betungar Billograms verksamhet, äger Billogram rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan enligt bestämmelserna i avsnitt D punkt 3.

5. Kunden ansvarar för och garanterar att Tjänsten inte används för osanna eller oriktiga fakturor samt att Kunden uppfyllt sina åtaganden gentemot gäldenären för det arbete, den vara, tjänst eller motsvarande som fakturan avser.

6. Billogram har inget ansvar för varor eller tjänster som tillhandahållits av Kunden. Kunden ansvarar för och garanterar att de varor och tjänster som Kunden säljer och fakturerar genom Tjänsten har kommit till Kundens ägo på ett lagenligt sätt. Billogram förbehåller sig rätten att vid kännedom eller vid skälig misstanke om Kunds aktivitet som kan strida mot lag, Billograms vid var tid gällande policies, eller annan bestämmelse, omedelbart stänga av Kontot och, om aktuellt, säga upp Avtalet, med omedelbar verkan enligt bestämmelserna i avsnitt D punkt 3 liksom att rapportera sådan aktivitet till behörig myndighet.

7. Kunden får inte använda Tjänsten för att erhålla betalning för varor och tjänster som (i) innehåller tobak som förvärvats via internet, (ii) avser pornografi, inklusive sexklubbar, escortservice, tidningar, filmer eller bilder med pornografiskt innehåll samt sexhjälpmedel i fall då dessa är de enda produkter som saluförs, (iii) avser s.k. time sharing, (iv) utgör receptbelagda läkemedel och saluförs på distans (förutsatt att säljaren inte har meddelats tillstånd att saluföra sådana läkemedel enligt tillämpliga lagar och föreskrifter) eller narkotika, (v) avser dating (inklusive sexdating), (vi) utgör vapen, (vii) avser spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra casinotjänster (detta gäller dock inte sådan spel- och lotteriverksamhet som har tillstånd från Lotteriinspektionen), (viii) avser s.k. anonymitetstjänster, (ix) avser värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader, (x) avser virtuell valuta samt, (xi) avser taxi och persontransport, (xii) avser erotisk dans eller jämförbara tjänster, (xiii) är förbjudna enligt lag eller i övrigt tveksamma från ett risk, reklamations- eller renomméperspektiv (xiiii) står i strid med Billograms policies och vid var tid gällande etiska riktlinjer. Det är Billogram förbehållet rätten att avgöra om Kundens användning av Tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med dessa Villkor.

8. Kunden förbinder sig att meddela Billogram händelser som påverkar eller kan komma att påverka Tjänstens utförande.

9. Kunden försäkrar att denne företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen med Billogram. Kunden ansvarar vidare för att ingen annan har tillgång eller använder Kontot eller att andra genomför transaktioner i Kontot utan Billograms medgivande.

10. Kunden åtar sig att omedelbart via Webbsidan (Webbsidan/help) kontakta Billogram om det förekommit obehöriga transaktioner kopplade till dennes Konto. Kontot och anslutning till Tjänsten.

11. För att använda Tjänsten måste Kund skapa ett Konto. Vid registreringen av Kontot är Kund skyldig att ange korrekta och fullständiga Kunduppgifter. Så länge Kund är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål och löpande uppdatera Kunduppgifterna om de skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har Billogram rätt att avsluta Kontot och avbryta Kundens tillgång till Tjänsten.

12. I syfte att verifiera att Kunden är innehavare av det av Kunden angivna bankkontot äger Billogram rätt att ställa en kontoförfrågan till Kundens bank. Kunden samtycker till att Billogram inhämtar sådan kontoförfrågan och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. Kunden får inte använda Tjänsten om inte sådant samtycke ges genom att Kunden godkänner dessa Villkor.

13. Om kontoförfrågan enligt avsnitt B, punkt 12 ovan skulle visa att de uppgifter om bankkonto Kunden lämnat i något avseende är felaktiga eller ofullständiga förbehåller sig Billogram rätten att avstå från att utbetala medel på Kontot till det berörda bankkontot tills uppgifterna har korrigerats av Kunden och därefter kunnat verifieras av Billogram. Till undvikande av missförstånd noteras att Billogram trots genomförd kontoförfrågan inte ansvarar för medel som på grund av Kundens felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto som tillhör annan eller annars till fel konto.

14. När Kunden registrerat sig för Tjänsten och godkänt Villkoren godkänner Kunden att Billogram får göra kreditupplysning på denne och genomföra kontroller i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1). Kunden samtycker till att Billogram inhämtar sådan kreditupplysning och gör sådana ytterligare kontroller som Billogram från tid till annan finner erforderlig och förbinder sig att bistå härvid. Hantering av inloggningsuppgifter m.m.

15. Kunden är skyldig att följa Billograms vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på Webbsidan.

16. Det är Kundens ansvar att tillse att dennes kontonummer och lösenord och dennes övriga inloggningsuppgifter till Tjänsten förvaras säkert och att obehöriga inte tillåts ta del av dessa. Kunden förbinder sig att bevara sådana uppgifter så att de förblir otillgängliga för obehöriga.

17. Kunden lämnar härmed sitt medgivande till att Billogram offentliggör att Kunden är kund hos Billogram.

18. Billogram utgår från att det är Kunden som är avsändare av faktura då denna skickats med stöd av Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Kunden måste omedelbart antingen meddela Billogram via Webbsidan eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om dessa.

Företagsprofil

19. Billogram har rätt att fritt och utan föregående meddelande till klienten redigera, förändra och/eller avlägsna logotyper, innehåll och bildmaterial som laddas upp till klientens konto. Klienten är strikt ansvarig för att allt bildmaterial, logotyper och annat innehåll som laddas upp i tjänsten inte står i strid med gällande rätt eller Billograms från tid till annan gällande policy. Klienten skall ersätta Billogram för all skada och kostnader som åsamkas Billogram på grund av klienten tillhandahållet innehåll.

C. Billogram

Hantering av influtna medel

1. Kundens gäldenärer reglerar sin skuld till Kunden genom inbetalning i enlighet med faktura, d.v.s. till Billograms konto för klientmedel eller det bankgironummer som Tjänsten automatiskt anger på fakturan.

2. Medel som inflyter till Billogram från Kundens gäldenär sammanförs med andra användares medel på ett eller flera klientmedelskonton i bank innan utbetalning sker till ett av Kunden angivet bankkonto. Billogram har ensam bestämmanderätt över upprättande och underhåll av alla klientmedelskonton.

3. Billogram förbehåller sig rätten att innehålla medel som mottagits på klientmedelskonto för Kundens räkning i den utsträckning det är nödvändigt för Billogram för att slutföra pågående utredning eller lösa en pågående tvist eller krävs enligt lag eller på grund av domstolsbeslut eller det annars begärts av myndighet eller annan statlig enhet.

4. Billogram ansvarar inte för medel som, trots genomförd kontoförfrågan, på grund av Kundens felaktiga uppgifter utbetalts till bankkonto som inte är Kundens.

5. Skulle inbetalda medel från Kundens gäldenär vara större än den fordran som betalningen skett mot, kommer Billogram att återbetala överskjutande medel genom en check som skickas tillbaka den fakturamottagares postadress som Kunden uppgivit på aktuell faktura.

6. Om influtna medel ej kan hänföras till en Kund kommer Billogram att innehålla medel tills det är känt vem Kunden är.

7. Det är av yttersta vikt att Kundens gäldenär betalar i enlighet med de instruktioner som framgår av fakturan. Ansvaret för att Kundens gäldenärs betalning sker korrekt åvilar Kunden ensam. Billogram tar inget som helst ansvar för att Kundens gäldenär betalar i enlighet med faktura som utställts genom Tjänsten.

Hantering av Kunduppgifter

8. Billogram följer alla gällande lagar, regler och föreskrifter.Det medför bl.a. att Billogram behöver känna sina Kunder i syfte att säkerställa att Tjänsten inte av misstag stödjer olagliga verksamheter. Vidare eftersträvar Billogram att bidra till att stävja bedrägerier och annat missbruk av Tjänsten. Detta kräver att Billogram behandlar Kunduppgifter och uppgifter om hur Kunden använder Tjänsten. Billogram kommer inte att inhämta några Kunduppgifter eller uppgifter om hur Kunden använder Tjänsten förrän Kunden har accepterat dessa Villkor. Kundens samtycke till behandling av Kunduppgifter enligt Villkoren är en förutsättning för användningen av Tjänsten.

9. Kunden samtycker till att bl.a. följande kategorier av Kunduppgifter behandlas av Billogram;

(i) Basuppgifter, exempelvis namn på användare, adressuppgifter, emailadress (och telefonnummer,

(ii) Övriga av Kunden angivna uppgifter, exempelvis inloggningsuppgifter, (person- samordnings- eller organisationsnummer, bankkontonummer, uppgift om (bank, samt all annan information som anges genom av Billogram tillhandahållna (Webbsidor och/eller på annat sätt skickas till Billogram.

(iii) I vissa fall kommer Billogram behöva inhämta kreditupplysning på Kunden. (I de fall Billogram anser att detta är nödvändigt kommer Billogram behandla (kreditupplysningsinformation som inhämtas från kreditupplysningsföretag.

(iv) Uppgifter som hämtas från sociala nätverk som Kunden givit Billogram (tillåtelse att hämta uppgifter från, exempelvis Facebook eller LinkedIn. Den (information som är aktuell från sociala nätverk är information från Kundens (publika profil eller annan allmänt tillgänglig information, uppgift om antal (kontakter eller vänner samt eventuell profilbild på det aktuella sociala (nätverket.

(v) Uppgifter hänförliga till kundreskontra såsom Kundens gäldenärer, belopp, (beskrivning av vad transaktionen avser, antal varor, styckpris för viss vara, (eventuella rabatter, betalningsvillkor och uppgifter om när fordran blev (reglerad. Insamling sker också av uppgifter om den hårdvara som används när (Kunden använder Tjänsten och övriga tekniska uppgifter förknippade med (användandet. Exempel på tekniska uppgifter som behandlas är version av (operativsystem, IP-adress eller annan unik identifiering av en dator, (mobiltelefon eller annan enhet som används för att använda tjänsten. Vid (inloggning på Webbsidan behandlas också information om Kundens navigering på (Webbsidan, information om webbläsare och operativsystem samt information om (tillbringad tid och utförda åtgärder på Webbsidan. I de fall Kunden kontaktar (Billogram, via post, email, telefon eller på annat sätt kommer Billogram även (att behandla information om innehållet och syftet med kontakten med (Billogram.

(vi) Uppgifter som i andra fall än som framgår av ovan är nödvändiga för att (Billogram ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

10. Ändamålet med behandlingen av Kunduppgifter är att kontrollera dessa inför olika beslut (bl.a. för att vid prövning av Kunden mot Billograms interna kontrollsystem), för att administrera och fullgöra ingångna avtal, för riskhanterings- och kreditbedömningsändamål, för marknadsföringsändamål, metod-, affärsutvecklings- och produktutvecklingsändamål (exempelvis för att studera hur Tjänsten används och för att bedöma Kundens betalningsförmåga) samt för att fullgöra Billograms skyldigheter enligt lag. Kunduppgifter kan dessutom även komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

11. Kunduppgifter kan komma att lämnas ut till Billograms leverantörer, till myndigheter, samarbetspartners samt till andra banker och finansiella institut i den mån det behövs för att Tjänster ska kunna fullgöras, hanteras eller utredas eller om det är nödvändigt för att Billogram eller av Billogram anlitade parter ska kunna fullgöra åtaganden enligt lag och föreskrifter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Kunduppgifter kan vidare komma att lämnas ut till externa parter som erbjuder tjänster för att förhindra bedrägerier och missbruk av Tjänsten. I samband med Kundens registrering kan Kunduppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag för att Billogram ska kunna verifiera Kundens identitet. Utlämnande av Kunduppgifter kan även komma att ske till de av Kundens kontakter (”vänner”) på sociala nätverk som också är kunder hos Billogram efter Kundens samtycke. Sådant utlämnande kommer dock endast att avse Kunduppgifter av kategorin basuppgifter enligt avsnitt C, punkt 9 (i).

12. Billogram lagrar Kunduppgifter under den tid som är längst av (i) tio år räknat från utgången av det kalenderår Avtalet ingicks, (ii) tio år räknat från utgången av det kalenderår då den senaste fakturan skickades med användning av Tjänsten, eller (iii) tio år räknat från utgången av det kalenderår då Kunden senast loggade in på Kontot genom Webbsidan.

13. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Kunden till att Billogram behandlar Kunduppgifter i enlighet med Villkoren och Billograms DPA.

14. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av Kunduppgifter genom att via Webbsidan kontakta Billogram. Kunden är dock införstådd med att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av Avtalet enligt avsnitt D punkt 2 nedan.

Ansvar

15. Kunden står risken för att betalning enligt faktura förmedlad genom Tjänsten sker och att den sker korrekt. Billogram tar alltså inget ansvar för att Kundens gäldenärer genomför betalning på fel sätt, i fel tid eller till fel belopp oavsett om detta beror på förbiseende från Kundens gäldenärs sida, Kunden eller annan och oavsett om felet är hänförligt till att fel OCR- eller BG-nummer angivits eller att betalning endast delvis eller inte alls skett.

16. Billogram är fri från ansvar för skada som åsamkats Kunden eller tredje man till följd av (i) att Kunden – eller någon Kunden svarar för – lämnat felaktig eller (bristfällig information till Billogram. ii) Kunden – eller någon Kundens (svarar för – eller dess användning av Tjänsten på ett eller annat sätt brutit (mot Villkoren detta Avtal, Billograms vid var tid gällande policies, gällande (lag eller föreskrift. (iii) systemfel, konflikt, kommunikationsfel eller annat för Billogram (oförutsett hinder hos Billogram eller någon av Billograms samarbetspartners. (iv) att fakturamottagarens tekniska inställningar brandvägg, domän, mjukvara (etc) omöjliggör mottagande av elektroniska utskick från Billogram. (v) force majeure, nya och ändrade lagar och avtal, förordningar, lagbud, (myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, (konflikt, kommunikationsfel, prisförändringar eller annan omständighet som (Billogram inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta förbehåll (gäller även om Billogram själv vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd. (vi) annat hinder, försvårande eller förseningar till följd av omständigheter (som ligger utanför Billograms kontroll.

17. Billogram är inte i något fall ersättningsskyldig vare sig för direkt skada, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Det sagda gäller för direkt skada såvida Billogram ej haft uppsåt eller gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

18. Billogram skadeståndsansvar är begränsat till det lägsta av ett prisbasbelopp och den ersättning Kunden under de tre månader som närmast föregått skadetillfället erlagt till Billogram för Tjänsten. Billograms skadeståndsansvar enligt denna punkt är, med undantag för vad som anges i avsnitt C, punkt 19 nedan, uttömmande.

19. Billograms skadeståndsansvar är under alla omständigheter begränsat till den skadeståndsersättning som kan komma att utgå enligt erforderlig tecknad försäkring.

20. Krav på Billogram skall framföras till Billograms kontor eller e-post support@billogram.com eller på det sätt som framgår av Webbsidan så snart Kunden blir varse om eller bör anses ha haft kännedom om anledningen att framställa krav och senast inom 30 dagar.

21. Om Billogram har brustit i sina skyldigheter enligt avtalet ska Billogram beredas möjlighet att utan oskäligt dröjsmål vidta rättelse.

D. Avslutande bestämmelser

Uppsägning av Avtalet och effekter vid Avtalets upphörande samt vilande Konto

1. Detta Avtal löper tills vidare från och med dagen för Kundens godkännande av Avtalet. Vid uppsägning av detta Avtal sägs per automatik även föreliggande underavtal upp såsom inkasso, fakturaköp eller offerter från Billogram.

2. Kunden äger rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande.

3. Billogram har rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande om (i) Kunden i något hänseende bryter mot Villkoren (inklusive användande av Tjänsten i strid med Villkoren) eller om Kunden försätts i konkurs eller eljest kan antas vara på obestånd eller beläggs med näringsförbud.(ii) Kunden dröjer med erläggande av betalning i enlighet med gällande (prislista och/eller betalning i enlighet med detta avtal i mer än 30 dagar (efter förfallodagen. (iii) Kunden inte verifieras av Billograms interna kontrollsystem som avses i (avsnitt A, punkt 3.

4. Om Kund på något sätt begår lagbrott, missbrukar, felaktigt nyttjar eller annars vårdslöst använder Tjänsterna, äger Billogram rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsterna till omedelbart upphörande och/eller hindra Kunds tillgång till Tjänsterna samt innehålla inflytande/influtna medel som Kundens uppdrag genererar/har genererat. Kunden förbinder sig vidare att inte heller återskapa, kopiera, vidareförsälja eller säga sig ha en relation med Billogram, Tjänsten eller någon del av den utan att ha ingått detta Avtal.

5. För det fall Billogram har anledning att anta att omständighet som nämns i avsnitt D, punkt 3 eller 4 ovan föreligger, äger Billogram rätt att hindra Kunds tillgång till Tjänsterna och innehålla inflytande/influtna medel som Kundens uppdrag genererar/har genererat, till dess det klarlagts huruvida Kund agerat på något sätt som avses i punkt avsnitt D, punkt 3 eller 4. Billogram äger i sådana fall även kreditera Kundens utestående fakturor.

6. Billogram har rätt att spärra Kundens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Kundens Konto kommer att missbrukas, eller det finns skälig anledning att anta att Kundens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

7. Vid Billograms uppsägning av Avtalet av annan anledning än som avses i avsnitt D, punkt 3 eller 4, är uppsägningstiden en månad.

8. Vid Avtalets upphörande, oaktat grund för uppsägning, äger Billogram rätt att omedelbart kreditera Kundens utestående fakturor samt meddela Kundens gäldenärer att Kunden inte längre är användare av Tjänsten och att betalning med befriande verkan inte ska ske till Billogram.

9. Vid uppsägning av Avtalet har Billogram, utöver vad som följer av lag, ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information i samband med någon transaktion genomförd genom Tjänsten.

10. Om det inte förekommit någon aktivitet på Kontot under ett år kommer Billogram att meddela Kunden härom via email till Kundens registrerade adress och ge denne möjlighet att behålla Kontot eller avsluta det. Om Kundens svar inte kommit Billogram till känna inom trettio (30) dagar från den dag meddelandet avsändes, avslutar Billogram automatiskt Kontot.

Meddelanden

11. Skriftliga meddelanden från Billogram till Kunden avfattas på svenska eller engelska och sänds per email till den adress Kunden angivit vid registrering av Konto. Meddelande som på så sätt har sänts till Kunden ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.

Överlåtelse

12. Kunden har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Billograms skriftliga godkännande. Billogram har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Kundens samtycke.

Tillägg och ändringar

13. Billogram har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Villkoren. Kunden ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast en månad före ikraftträdandet. Om Kunden inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet på sätt som anges i avsnitt D, punkt 2. Om Kunden inte underrättat Billogram om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Kunden ha godkänt dem.

14. Billogram har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller av förordningar och regler och Kunden anses omedelbart bunden av sådana ändringar.

Tvist och lagval

15. Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans enligt svensk rätt.

Övrigt

16. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas vara ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkat Parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske.

17. Tjänsten och allt material på hemsidan är skyddat under svensk och internationell immaterialrätt. Så till vida Billogram inte uttryckligen säger annat, ska allt material vara antingen ägt av eller licenserat av Billogram.

18. Varumärket och logotypen Billogram är skyddade varumärken.

Bilaga 1

Billograms kundbedömningsrutin

Billogram värdesätter ett sunt och välfungerande företags- och entreprenörsklimat. Vi har därför valt att skapa en tjänst som ska vara så enkel som möjligt för våra användare, samtidigt som systemet skall utgöra en pålitlig och trygg fakturerings- och betalningsfunktion.

Mot denna bakgrund genomför vi på Billogram en omsorgsfull och kontinuerlig bedömning av alla våra kunder och de transaktioner som görs inom Billograms system. För att våra tjänster ska fungera som avsett är det viktigt att Billograms kunder använder dem i enlighet med våra allmänna villkor och etiska riktlinjer. Det innebär bl.a. att våra tjänster inte är tillgängliga för kunder som av olika skäl inte uppfyller de krav dessa medför. Med anledning därav har vi på Billogram tagit fram en kundbedömningsrutin som fastlägger kriterier som varje kund måste uppfylla för att få utnyttja våra tjänster.

Kundbedömningsrutinen innefattar bland annat inhämtning av och kontroll mot följande uppgifter och omständigheter: (i) Uppgifter relaterandes till kunder inhämtade från tredje part, såsom uppgifter från banker och kreditinstitut, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Förenade Bolag, Konsumentombudsmannen, Svensk Handel, branschorganisationer samt olika konsument- och kundforum m.fl. (ii) Kundspecifika fakturarutiner och fakturahändelser, såsom extraordinära eller avvikande fakturabelopp, krediteringar av utställda fakturor m.m.(iii) Av Billogram mottagna reklamationer från kunds fakturamottagare.

Billogram genomför kontinuerligt förnyade kontroller av samtliga kunder, nya såväl som befintliga. Det är en förutsättning för nyttjandet av våra tjänster att vid var tid uppfylla kriterierna enligt kundbedömningsrutinen. Efter att ha inhämtat och granskat ovanstående uppgifter gör Billogram en samlad bedömning om tjänsten ska få användas av en kund. Vänligen notera att dessa uppgifter och omständigheter endast utgör exempel på vilka kriterier som ligger till grund för Billograms beslut. Urvalet av kriterier, omständigheter och källor uppdateras regelbundet för att åstadkomma en så effektiv och träffsäker bedömning som möjligt.